ERG-FIT, ontstaan vanuit een Olympische carrière!
06 53 92 60 58
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

1.1 – Organisatie: ERG-FIT v.o.f. gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68194544.

1.2 – Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van ERG-FIT v.o.f. waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij ERG-FIT trainers.

Artikel 2 Toepasselijkheid & Definities

2.1 – Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij ERG-FIT v.o.f. voor het deelnemen van Personal Training, , ERG-FIT roeitraining, ERG-FIT LABA-training, ERG-FIT hardlooptraining, ERG-FIT krachttraining en ERG-FIT fietstraining. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van ERG-FIT v.o.f. geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien ERG-FIT v.o.f. het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

2.2 – Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan ERG-FIT v.o.f. een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

2.3 – Activiteit: alle activiteiten die ERG-FIT v.o.f. uitvoert in opdracht van de klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het geven van Personal Training, ERG-FIT roeitraining, ERG-FIT LABA-training, ERG-FIT hardlooptraining, ERG-FIT krachttraining en ERG-FIT fietstraining

2.4 – Website: ERG-FIT v.o.f. , onder meer te bereiken op www.ergfit.nl

2.5 – Handelsnamen: ERG-FIT v.o.f. heeft de volgende handelsnamen: ERG-FIT roeitraining, ERG-FIT LABA-training, ERG-FIT groepstraining, ERG-FIT personal training, ERG-FIT clinics/workshops, ERG-FIT krachttraining, ERG-FIT hardlooptraining.

Artikel 3 Intakeprocedure

3.1 – Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens de klant deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan ERG-FIT v.o.f. te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan ERG-FIT v.o.f. door te geven.

3.2 – Bij bevestiging van de inschrijving zal ERG-FIT v.o.f. meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is ERG-FIT v.o.f. bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor ERG-FIT v.o.f. als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze (Personal) Trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

 

Artikel 3 Aanbieden en tot stand komen van een overeenkomst

3.1 – Op de website van ERG-FIT v.o.f. zijn de tarieven weergegeven voor de door ERG-FIT v.o.f. te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts een indicatief en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen.

3.2 – Indien de klant deel wenst te nemen aan een activiteit dient deze te beschikken over een abonnement, of een op maat gemaakt abonnement voor personal training geldig te Amsterdam.

3.3 – Een abonnement wordt aan de klant verstrekt nadat de klant de voor de betreffende abonnement verschuldigde vergoeding heeft voldaan.

3.4 – ERG-FIT v.o.f. heeft het recht om de klant zonder opgaaf van redenen geen abonnement of pakket stand te laten komen, of de deelname aan een activiteit te ontzeggen.

3.5 – Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. ERG-FIT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 4 Rechten en Plichten ERG-FIT v.o.f.

4.1 – Op ERG-FIT v.o.f. rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Vincent Muda en Tycho Muda. ERG-FIT v.o.f. voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat ERG-FIT v.o.f. niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

4.2 – ERG-FIT v.o.f. heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten.

4.3 – ERG-FIT v.o.f. is verplicht te melden bij hun klanten wanneer derden erbij betrokken worden wanneer dit effect heeft op de klanten.

4.4 – ERG-FIT v.o.f. mag de activiteit annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan ziekte, privé omstandigheden en/of gebeurtenissen buiten de Personal Trainer om zoals een activiteit of extreme weersomstandigheden. In geval van annulering voor de aanvang van de activiteit heeft de klant het recht om op een later moment alsnog deel te nemen aan een activiteit.

 

Artikel 5 Rechten en Plichten Cliënt

5.1 – De klant dient zich te gedragen conform de door ERG-FIT v.o.f. gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt is ERG-FIT v.o.f. gerechtigd deze de toegang tot een activiteit te ontzeggen.

5.2 – Aanmeldingen voor een activiteit dient de klant zelfstandig te doen via telefonisch, email of persoonlijk contact met ERG-FIT v.o.f.

5.4 – Bij eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de klant, dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan ERG-FIT v.o.f..

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 – Voor elke door ERG-FIT v.o.f. aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. ERG-FIT v.o.f. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. ERG-FIT v.o.f. is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. ERG-FIT v.o.f. Is niet aansprakelijk wanneer bij ERG-FIT v.o.f., door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. ERG-FIT v.o.f. is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen ERG-FIT v.o.f. wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel te gevolge van uitvoering van diensten die ERG-FIT v.o.f. aanbiedt. ERG-FIT v.o.f. is wel aansprakelijk wanneer ERG-FIT v.o.f. op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient ERG-FIT v.o.f. te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding & Betalingsvoorwaarden

7.1 – Bij de overeenkomst van klant en ERG-FIT v.o.f. zal ERG-FIT v.o.f. meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is ERG-FIT v.o.f. gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan ERG-FIT v.o.f. te voldoen. Indien ERG-FIT v.o.f. over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag ERG-FIT v.o.f. een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van ERG-FIT v.o.f. en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is ERG-FIT v.o.f. gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

7.2 – Binnen 12 uur van de geplande training met ERG-FIT v.o.f. kan de klant niet meer cancelen zonder het volledige bedrag te betalen.

7.3 – Tussen de 12 uur en 24 uur van de geplande training met ERG-FIT v.o.f. kan de klant de training cancelen tegen 50% van de normale kosten voor de training. 7.3 – ERG-FIT v.o.f. heeft het recht om de tarieven na verloop van ieder half jaar te wijzigen.

7.4 – Voor 24 uur van de geplande training met ERG-FIT v.o.f. kan de klant kosteloos de training cancelen.

7.5 – Een klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft het recht om een overeenkomst met ERG-FIT v.o.f. welke is aangegaan op afstand, binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5 – Indien de klant gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan ERG-FIT v.o.f. te melden. Indien de klant op het moment van ontbinding al deel heeft genomen aan een of meerdere activiteiten, zullen de daarvoor verschuldigde vergoedingen worden verrekend met het aan de klant terug te betalen bedrag.

Artikel 8 Ziekmelding

8.1 – Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan ERG-FIT v.o.f.. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 9 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

9.1 – Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. ERG-FIT v.o.f. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 10 Gezondheid

10.1 – De klant verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met ERG-FIT v.o.f. aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan ERG-FIT v.o.f..

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

11.1 – ERG-FIT v.o.f. is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van ERG-FIT v.o.f. gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

11.2 – Op alle rechtsbetrekking waarbij ERG-FIT v.o.f. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.3 – ERG-FIT v.o.f. zal enkel de persoonlijke gegevens delen met derden mits de klant daarvoor toestemming geeft. Dit betreft enkel zaken die de gezondheid van de klant aangaan. De informatie zal enkel gedeeld worden met de aanbevolen fysiotherapeuten door ERG-FIT v.o.f., in nauw overleg met de klant hem/haar zelf.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1 – Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door ERG-FIT v.o.f. voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van ERG-FIT v.o.f.. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ERG-FIT v.o.f.. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van ERG-FIT v.o.f. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door ERG-FIT v.o.f. ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door ERG-FIT v.o.f. zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen

13.1 – Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot ERG-FIT v.o.f.. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van het arrondissement. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.